Další služby

Marketingové analýzy a studie

Marketingová analýza trhu a z ní vycházející marketingová strategie jsou nedílnou a klíčovou součástí projektů, zaměřených na rozvoj cestovního ruchu. Ať se jedná o projekt komerční nebo veřejný, vždy je potřeba dobře znát prostředí, ve kterém se pohybujeme, dokázat odhadnout chování cílových skupin, konkurentů a substitutů. Znalost marketingového prostředí je zcela zásadní pro Vaše rozhodnutí.

Analýza trhu je do jisté míry klíčovým faktorem Vašeho budoucího úspěchu. Nabízíme zpracování kompletního marketingu včetně provedení komplexního marketingového výzkumu, plánování a řízení:

 • Analýza trhu a odhad poptávky
 • Analýza konkurence
 • Marketingová strategie
 • Marketingový mix

V rámci marketingového výzkumu nabízíme provádění průzkumů trhů (dotazníková šetření, průzkumy veřejného mínění, přímé rozhovory, atd.)

 

Plány rozvoje měst a obcí

Plán rozvoje obce je součástí procesu strategického plánování. Termín „strategický plán rozvoje obce“ není definován zákonem, ale týká se  veřejnosti a je veřejností vymahatelný. Plán rozvoje obcí bude obsahovat stanovení vize, cíle, termínů a způsobů jak daných cílů dosáhnout. Musí jasně definovat vnější prostřední, ve kterém se plán realizuje, vlastní schopnosti a potenciál řízení obcí společně s motivací k uskutečnění zamýšleného plánu.

Při tvorbě plánu rozvoje obce postupujeme podle metodiky zapojování veřejnosti do procesu komunitní spolupráce a partnerství.  Plán zpracováváme v souladu s principy strategického plánování a při implementaci metodiky pro místní Agendu 21 v České republice.

Hlavním smyslem takto nastaveného procesu plánování je zapojení veřejnosti a respektování základních principů udržitelného rozvoje:

 • propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životní prostřední (řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní);
 • dlouhodobá prosperita - každé rozhodování je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů;
 • kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění;
 • definování rizik - důsledky některých činností je potřeba kriticky zhodnotit z pohledu příštích generací;
 • prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů a řešení problémů z pohledu časových, finančních a lidských zdrojů;
 • kvalita života - která má rozměr materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní a kulturní, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
 • sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi jednotlivé sociální skupiny. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je stále častěji chápán jako trvalé zlepšování sociálních podmínek;
 • zachování nutného vztahu mezi lokálním (obecním) a globálním (regionálním)
 • vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (rovnosti práv)
 • demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich následnou a konkrétní realizaci.

             

Vzdělávání a poradenství

Nabízíme možnost konzultací, poradenství a vzdělávání ve všech oblastech, kterým se naše společnost věnuje. Pro každé vzdělávání (školení) připravíme podrobný výukový plán s časovým harmonogramem, který Vám bude plně vyhovovat. Při zpracování plánu vycházíme z náročnosti jednotlivých témat. Teoretické části jsou vždy vyvažovány praktickým procvičováním.

Lektorský tým absolvoval vzdělávací programy zaručující odbornou garanci našich lektorů:

 • Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v ČR a SR  (Univerzita Palackého v Olomouci, FF)
 • Evropská unie – struktury, politiky a procesu (Univerzita Palackého v Olomouci, katedra politologie a evropských studií)
 • Strukturální politika EU (Centrum informací pro občanskou společnost, 4EURO PARTNERS s.r.o.)

Lektorský tým se ve své profesní praxi specializuje na tyto základní oblasti:

 • poradenství a konzultace
 • metodické vedení
 • zpracování kompletních projektových žádostí (příprava všech částí projektové žádosti včetně finální kompletace zaručující kvalitní a správné podání projektové žádosti)
 • dotační management v průběhu realizace projektů financovaných z fondů EU
 • administrace projektů (závěrečná zpráva, etapové zprávy, zprávy o udržitelnosti projektu)
 • komunitní plánování
 • tvorba plánů rozvoje měst a obcí
 • organizace, administrace a řízení výběrových řízení dle zákona 137/2006 Sb.

Kontakty

ARS rozvojová agentura, s.r.o.
Krapkova 7
779 00  Olomouc

e-mail: info(at)arsra.cz

IČ: 27791637
DIČ: CZ 27791637

web: www.arsra.cz

ARS rozvojová agentura, s.r.o.
Krapkova 7, 779 00 Olomouc

ARSRA © 2019